Soundscapes i autentiske bygninger


I museumsverdenen er der en stigende opmærk­somhed på, hvordan lyden kan bruges til at for­midle historien. Lydeffekter og audio-guides er i dag en integreret del af mange museumsbesøg. Ligeledes bruges også interviews, reallydsop­tagelser og indtalte kilder i udstillingssammen­hænge. I vores projekt har vi brugt lyden til at genskabe livet i tre museers autentiske bygning­er, hvilket vi har gjort på baggrund af historie­faglig dybde og en målrettet designproces.

Ud fra kilderne er de historiske lyde i de tre byg­ninger blevet kortlagt. Der er fundet beskrivelser af lyde fra genstande, begivenheder og fra omgi­velserne. F.eks. af ure, der går og slår; telefoner, der ringer; fugle, der synger; damplokomotiver, der tuder; og middagsselskaber, hvor gæsterne hygger sig. Herefter har vi udvalgt og genskabt lydene, som er blevet implementeret i et forfat­terhjem i Struer, et bondehus i Herning og en bunker i Skanderborg. Lydene i de tre bygninger er indbygget på en måde, så de synes at komme fra de historiske genstande og fra dagligdags aktiviteter i bygningerne, hvorved der tilføjes et nyt historisk formidlingslag til museumsgæstens oplevelse.

Projektet Soundscapes i Autentiske Bygninger er et forsknings- og formidlingssamarbejde mellem Struer Museum, Museum Midtjylland, Museum Skanderborg, og CAVI på Aarhus Universitet. Projektet, der afsluttes i 2023, har allerede nu resulteret i permanente lydinstallationer på de tre museer. Projektet er støttet af Velux Fonden.

LYDEN AF ET FORFATTERHJEM  //  STRUER MUSEUM

I hjertet af Struer ligger forfatteren Johan­nes Buchholtz’ hus. I mellemkrigstiden var Buchholtz [1882-1940] én af Danmarks mest læste forfattere, og hans hjem var et yndet samlingssted for datidens kulturelite.

Huset er i dag en del af Struer Museum, og museets gæster kan opleve huset, som det så ud, men de kan ikke opleve det liv, der kendetegnede huset. Genstandene er der, men lyden, duften og det levede liv i huset findes kun i de skriftlige kilder.

Som en del af Soundscapes i Autentiske Bygninger-projektet ønsker vi at formidle det liv og den stemning, der var så karak­teristisk for forfatterhjemmet. Ved hjælp af 28 skjulte højttalere har vi genskabt nogle af de lyde, der kunne høres i huset i mel­lemkrigstiden. Forfatterparret bevæger sig rundt, imens bornholmeruret tikker, radio­en skratter, fuglene synger og damploko­motiverne tuder. Alt sammen genskabt med udgangspunkt i genstandene i huset og de mange kilder, der er bevaret om livet i hjemmet.

 

LYDEN AF DAGLIGDAG  //  MUSEUM MIDTJYLLAND

Midt i Herning by ligger Frilandsmuse­et Herning – Danmarks andet ældste fri­landsmuseum, der blev etableret i starten af 1900-tallet. Kernen i museet udgøres af en rekonstruktion af et midtjysk stuehus fra midten af 1800-tallet. Her levede hede­bonden med sin familie, som havde en lang række daglige gøremål.

I stuehusets forskellige rum vil man kunne opleve flere lydbilleder fra familiens ofte tri­vielle dagligdag. Midt i den store bindestue høres lyden af fire bænksatte hosebindere, der flittigt strikker strømper i tranlampens skær. I samme rum høres snorkelyde fra de gamle alkover, og ved spisebordet fortæller husbonden livligt et eventyr til stor glæde for husets børneflok. Alt dette afbrydes dog af en banken på hoveddøren fra en tigger, der spørger efter en almisse.

Via denne autentisk udviklede lydkulisse bliver man sat tilbage til det fattige Midt­jylland i midten af 1800-tallet, og gennem ørerne får man en intensiv oplevelse af he­debondefamiliens dagligdag.
 

LYDEN AF 2. VERDENSKRIG  //  MUSEUM SKANDERBORG

I Skanderborg Dyrehave ligger resterne af det tyske luftvåbens hovedkvarter i Dan­mark, blandt andet generalstabens tidligere kommandobunkere. Bunkerne blev opført i 1944, og skulle fungere som tilflugtssted for generalen og hans stab i tilfælde af angreb.

I dag indeholder de to store kommandobunkere udstillinger om 2. Verdenskrig. Udstillingerne indeholder et væld af gen­stande fra 2. Verdenskrig, heriblandt en meget velholdt Enigma-kodemaskine, som er en sjældenhed.

Den nye lydkulisse genskaber de lyde, der har været i bunkerne, da de var i brug af tyskerne. Man kan opleve lyden af radioud­styr, tyske soldater, der taler sammen og ikke mindst en genskabelse af alarmsitua­tionen i oktober 1944, hvor ca. 35 allierede bombe- og jagerfly overfløj området på de­res vej til at bombe Gestapos hovedkvarter i Aarhus.

Gennem den nye lydkulisse kan man få en oplevelse af, hvordan livet var i bunkerne under 2. Verdenskrig, mens man bevæger sig rundt i de rum, hvor det faktisk foregik.
 

CAVI er et forskningscenter på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Uni­versitet. CAVI blev etableret i 2001 og har med et fokus på interaktionsdesign, desig­nprocesser, digital æstetik samt digitale teknologier, dannet grundlag for en række tværfaglige forskningsprojekter og samar­bejder med både kultur- og erhvervsliv.

I Soundscapes i Autentiske Bygninger har CAVI samarbejdet med museerne om at ud­vikle, afprøve og implementere lydkulisser­ne. På dette grundlag har projektet skabt et særligt soundscape til hver af de tre mu­seer, hvor fortidens historiske lyde opleves i de autentiske bygninger.

Projektet anvender avanceret lydteknolo­gi til at afvikle disse soundscapes, nemlig systemet Sound-O-Matic, udviklet i CAVI. Sound-O-Matic er et lydsystem, der kan håndtere lyd i 3D i en vilkårlig opstilling af højttalere.

Du kan læse mere om CAVIs mange andre aktiviteter og projekter på hjemmesiden: www.cavi.au.dk

© Struer Museum • Søndergade 23 • 7600 Struer • Tlf. 97 85 13 11

https://da-dk.facebook.com/Struer-Museum-118625741934/